Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Działdowo

Kolorowy pasek 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA

 Usługi integracji społecznej

z dnia 2 lutego 2009 roku

 

 

W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Działdowo uzyskała dotację w wysokości 134 600,00 EURO (489 203,70 zł PLN), część tej dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług.

 

1.      ZAMAWIAJĄCY

Gmina Działdowo, (zwana dalej Zamawiającym) zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej.

 

Usługodawcy mogą składać oferty, gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

o       usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę z udziałem środków publicznych, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów;

o       usługa będzie realizowana w partnerstwie[1] z innymi usługodawcami.

 

 

2.      SPOTKANIE INFORMACYJNE

Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się  w Sali konferencyjnej (pok. Nr 6) Urzędu Gminy Działdowo, ul. Księżodworska 10, dnia 12. 02. 2009 r. o godzinie 13 00.

 

 

3.      PROCEDURA

Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zawartego pomiędzy Zarządem Województwa a Gminą Działdowo, w związku z art. 4 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 Nr 233 poz. 1655) wybór usługodawców odbywać się będzie w oparciu o procedurę CPP ((ang.) Community Participation in Procurement – Udział społeczności w zamówieniach) Banku Światowego opisaną w Podręczniku Realizacji Programu Integracji Społecznej dostępnym pod następującym adresem: http://www.ppwow.gov.pl w zakładce Dokumenty oraz na stronie podmiotowej BIP Urzędu: http://www.dzialdowo.ug.gov.pl w zakładce Realizowane Projekty. Podręcznik zawiera również informacje nt. kosztów kwalifikowanych, podmiotów uprawnionych do świadczenia usług jak również formularze wykorzystywane w realizacji programu.

 

4.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SZCZEGÓŁOWY OPIS POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI)

 

OFERTY CZĘŚCIOWE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

WARIANTY

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

                Usługi dla osób starszych:

- rekreacyjne np. systematyczne zajęcia w klubie seniora rozwijające zainteresowania mieszkańców, koła zainteresowań, imprezy okolicznościowe;

- edukacyjne np. poradnictwo indywidualne lub grupowe świadczone we własnym zakresie lub poprzez zaproszonych gości, wyjazdy wycieczki świadczone w miejscu zamieszkania lub poza nim, obejmujące jedną lub więcej wymienionych niżej form:

A. cykliczne zajęcia rozwijające zainteresowania osób starszych co najmniej  raz w tygodniu przez okres co najmniej 1 miesiąca  dla grupy min. 10 osób,

- dopuszcza się możliwość wyjazdów, jeżeli jest to spójne z ofertą programową prowadzonych zajęć,

- zajęcia powinny odbywać się w bezpiecznych i higienicznych pomieszczeniach,

B. organizacja imprez (np. wyjazdy, wycieczki, konkursy)

- organizator musi zapewnić uczestnikom bezpieczeństwo i odpowiednią opiekę medyczną podczas organizacji imprez.      

            Termin wykonania zamówienia: od 30. 03. 2009 r. do 30. 09. 2009 r.

Kwota przeznaczona na realizację wszystkich umów na realizację powyższych zadań to  12 000,00 zł

Podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie rzeczywiście zrealizowana liczba jednostek zdefiniowanych jako: liczba godzin/miesiąc pracy usługodawcy i/lub koszt wyjazdu jednego uczestnika.

            W przypadku ofert złożonych na organizację imprez podstawą dla płatności na rzecz usługodawcy będzie zryczałtowany koszt za każdą zorganizowaną imprezę.

 

 

Usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie informacji nt. sposobu monitorowania realizacji usług, przewidywanych działań informacyjnych, jak również informacji dotyczących zapewnienia trwałości podejmowanych działań.

               

       5. UPRAWNIENI USŁUGODAWCY

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o zamówienie w ramach niniejszej procedury są:

1.       Organizacje pozarządowe (NGOs)

2.       Organizacje kościelne

3.       Prywatni usługodawcy: Firmy, osoby fizyczne, spółdzielnie socjalne,

4.       Samorządy zawodowe, organizacje samorządu gospodarczego, izby rolnicze

5.       Jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jst i im podległe jednostki organizacyjne,

Każdy z potencjalnych usługodawców musi spełnić jeden z poniższych warunków:

a)      usługa nie jest powtórzeniem dotychczasowego zakresu działań realizowanych przez danego usługodawcę, lub też dotyczy usług świadczonych przez tego usługodawcę na rzecz dodatkowych beneficjentów, lub

b)      usługa będzie realizowana w partnerstwie z innymi usługodawcami

 

6.    KRYTERIA OCENY TECHNICZNEJ

 

a.       zgodność z warunkami realizacji i zakresem zamawianych usług

b.       dysponowanie dostępem do odpowiedniej bazy lokalowej i wyposażenia

c.       zaangażowanie osób z odpowiednimi kwalifikacjami i specjalistycznym przygotowaniem do prowadzenia zajęć

d.       przedstawienie spójnego programu realizowanych zajęć

 

Zamawiający oceni spełnienie powyższych minimalnych kryteriów technicznych w oparciu o następujące dokumenty/oświadczenia:

 

·         Oświadczenie o posiadaniu dostępu do pomieszczenia z wymaganym wyposażeniem

·         CV personelu mającego realizować usługi

·         Jeżeli jest to impreza, wyjazd lub wycieczka, to usługodawca zobowiązany jest do przedstawienia harmonogramu imprezy, wyjazdu lub wycieczki.

 

 

 

7.      PROCEDURY SKŁADANIA I OCENY OFERT


SKŁADANIE OFERT

a)      Oferty techniczno-finansowe przygotowane z użyciem formularzy załączonych do niniejszego ogłoszenia, należy składać w zaklejonej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty do Urzędu Gminy Działdowo, 13-200 Działdowo ul. Księżodworska 10 w sekretariacie Urzędu, pokój nr 14 w terminie do 27. 02. 2009 r. do godz. 14 00.

b)      Oferta winna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty określonej w pkt. a)

c)      Oferta winna być dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na świadczenie usług: [tytuł usługi taki jak w pkt. 4]”, ponadto na kopercie winny zostać umieszczone dane adresowe Usługodawcy.

 

OCENA OFERT

1.       Ocena ofert i wybór najkorzystniejszej oferty odbywać się będzie w 3 etapach:

a.       Ocena spełniania minimalnych kryteriów technicznych określonych w pkt. 6

b.       Wybór najkorzystniejszej oferty (ofert).

Przy ocenie ofert, ustalaniu ich rankingu i podejmowaniu decyzji o udzieleniu zamówienia Komisja będzie brała pod uwagę zapisy przedstawionej oferty, współpracę z partnerami lokalnymi, oferowaną jakość usług, ich innowacyjność, trwałość, oraz ekonomiczność i efektywność działań zaproponowanych przez Usługodawcę.

c.       Negocjacje szczegółów umowy z wybranym(i) Usługodawcą (-ami) (jeśli takie negocjacje okażą się niezbędne),

2.       Ostateczna decyzja dotycząca złożonych wniosków zostanie ogłoszona w ciągu 4 tygodni od wyznaczonego terminu składania ofert, poprzez umieszczenie jej na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń.

3.       Decyzja Zamawiającego jest ostateczna, nie wymaga uzasadnienia i nie podlega procedurom odwoławczym. Jeśli Usługodawca nie zgadza się z decyzją Zamawiającego, winien złożyć umotywowany wniosek do Zamawiającego z kopią do Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający winien dołożyć wszelkich starań do polubownego rozwiązania sporu.

4.       Z wybranym(i) oferentem(ami) zostanie zawarta umowa/porozumienie oparte na wzorach załączonych do niniejszego ogłoszenia.

 

 

8.      KONTAKT Z ZAMAWIAJĄCYM

W celu uzyskania dodatkowych informacji Zainteresowani proszeni są o skontaktowanie się z p. Przemysławem Gawenda – referentem, pokój nr 29, tel. 023 697 07 17, fax 023 697 07 01, e-mail: p.gawenda@ugdzialdowo.pl

 

9.      ZAŁĄCZNIKI

1.       Formularz Oferty

2.       Wzór Umowy/Porozumienia

3.       Wzór Sprawozdania[1] Partnerzy zobowiązani będą do przedłożenia umowy partnerskiej nie później niż w momencie podpisania umowy na realizację usług (porozumienia wewnętrznego), na etapie konkursu wystarczającym jest złożenie listu intencyjnego jak również wskazanie pełnomocnika do działania w imieniu przyszłego partnerstwa.

Załączniki

zaproszenie do składania ofert (801.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Stenkel
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Stenkel
Data wprowadzenia:2009-02-02 08:12:09
Opublikował:Marcin Stenkel
Data publikacji:2009-02-02 08:14:58
Ostatnia zmiana:2009-02-02 08:17:28
Ilość wyświetleń:1651
Urząd Gminy w Działdowie
ul.Księżodworska 10, 13-200 Działdowo

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij