Wyszukaj:
Gmina Działdowo
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje
•  Dane podstawowe
•  Aktualności
•  Realizowane Projekty
•  Nabór na wolne stanowiska Jednostki Organizacyjne
•  Konkursy
•  FUNDUSZ SOŁECKI
•  Nowy System Gospodarki Odpadami
•  Wybory
•  OŚWIATA
•  Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP ePUAP
  Organy
•  Wójt Gminy
•  Rada Gminy
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Jednostki organizacyjne
•  Stowarzyszenia i związki międzygminne
•  Jednostki pomocnicze
•  Przetargi
  Urząd Gminy
•  Struktura organizacyjna
•  Załatwianie spraw
•  Prowadzone rejestry i ewidencje
•  Kontrole
•  Praca w Urzędzie
•  Kodeks Etyki
  Elektroniczne Akty Prawne
•  Dziennik Ustaw, Monitor Polski
•  Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego
•  Akty Prawa Miejscowego
•  Uchwały Rady Gminy Działdowo
  Prawo lokalne
•  Statut
•  Uchwały
•  Zarządzenia Wójta Gminy Działdowo
•  Regulamin Organizacyjny Urzędu
•  BUDŻET
•  Strategia rozwoju
•  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
•  Plan Rozwoju Lokalnego
•  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych GMINY DZIAŁDOWO na lata 2008 - 2015
•  Plan Gospodarki Odpadami dla Gmin Członków EZG Działdowszczyzna
•  Programy
•  Regulaminy
•  Inne
  Inne dokumenty
•  Oświadczenia majątkowe
•  Dostęp do Informacji Publicznej
  Obsługa biuletynu
•  Niepublikowane w BIP
•  Statystyka
•  Redakcja
Pomoc
Statystyki

3170672
od 30 czerwca 2003 r.
Informacje » Realizowane Projekty » "Bądź aktywny" Wersja do druku

Strona archiwalna - zdjęta z serwisu

 

      
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

 

Informacja na temat projektu
”Bądź aktywny”

realizowanego przez Gminę Działdowo


O PROJEKCIE:
W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  Rozwój Zasobów Ludzkich 2004- 2006 Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka  realizowany jest od 01.02.2006 r. do 31.10.2006 r. przez Gminę Działdowo projekt „Bądź aktywny”

Celem Europejskiego Funduszu Społecznego jest „pomoc w rozwoju zatrudnienia poprzez promowanie możliwości zatrudnienia, ducha przedsiębiorczości, równych szans oraz inwestowania w zasoby ludzkie”. 

Głównym celem Sektorowego Programu Operacyjnego  Rozwój Zasobów Ludzkich  jest „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.


CEL PROJEKTU:
Celem projektu jest aktywizacja zawodowa młodych ludzi zamieszkałych na terenie Gminy Wiejskiej Działdowo.

Cele szczegółowe: 

·                 aktualizacja wiedzy beneficjentów,

·                 uzupełnienie i podniesienie kwalifikacji zawodowych beneficjentów,

·                 doskonalenie umiejętności interpersonalnych beneficjentów,

ADRESAT  PROJEKTU:
Adresatami projektu  (Beneficjentami ostatecznymi) są osoby w wieku 19 – 24 lata zamieszkałe na terenie Gminy Wiejskiej Działdowo, pochodzące z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (18 osób).

PLANOWANE DZIAŁANIA:
Projekt zakłada realizację różnych form edukacyjnych w trzech etapach. Zorganizowane zostaną zajęcia grup samopomocy, które będą miały na celu wspieranie beneficjentów ostatecznych w poszukiwaniu pracy, uczyć aktywności i własnej inicjatywy(etap pierwszy: 01.04. – 31.05.2006r., etap trzeci: 01.07. – 31.08.2006r.),  jak również szkolenia zawodowe przygotowujące do zawodów: fryzjera, stylizatora paznokci, wizażysty - beneficjenci wybiorą szkolenia podczas pierwszego etapu zajęć (etap drugi: 01.06.2006r.). Beneficjenci ostateczni projektu będą mieli możliwość bezpłatnego skorzystania z komputera, Internetu (bez ograniczeń).

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona na przełomie lutego i marca 2006 roku (ogłoszenia zostaną zamieszczone w lokalnej prasie, jak również za pośrednictwem sołtysów na terenie Gminy Działdowo) – szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora Projektu.

Na procesem rekrutacji uczestników do szkoleń czuwać będzie Komisja Rekrutacyjna, na czele z  Koordynatorem Projektu, członkami zespołu będą również :pracownik socjalny - GOPS Działdowo, pracownik kadr - UG Działdowo.

ZAKŁADANE REZULTATY:

·                 Za rezultat twardy projektu –przyjmuje się ukończenie kursów zawodowych przez beneficjentów ostatecznych i zdobycie kwalifikacji pozwalających na wykonywanie zawodu i znalezienie zatrudnienia.

·                 Za rezultat miękki projektu przyjmuje się wzrost wiedzy, umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych u beneficjentów ostatecznych jak również wzrost świadomości praw i obowiązków.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM:
Liderem projektu i jednostką zarządzającą projektem jest Gmina Działdowo.

Partnerem lidera jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działdowie.
 

SIEDZIBA:
Dla potrzeb realizacji projektu zostanie uruchomione Biuro Projektu.

 

Koordynator Projektu: Pani Barbara Gładysz, telefon 023 6970703, Urząd Gminy Działdowo ul. Księżodworska 10, 13-200 Działdowo, pokój nr 20 (I piętro).

 

Informacje na temat Europejskiego Funduszu Społecznego są dostępne na stronach:

·                 www.efs.gov.pl

·                 www.europa.eu.int

 

Załączone dokumenty
  ankieta_rekrutacyjna (214kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Marcin Stenkel, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Marcin Stenkel, Data wprowadzenia: 2006-02-08 11:11:32, Zatwierdził do publikacji: Marcin Stenkel, Data publikacji 2006-02-08 11:19:52, Ostatnia zmiana: 2008-04-03 13:47:21, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 5863